Ohutus vana-aasta õhtul

Täiendava ohutuse tagamiseks vana-aasta õhtul toimub ka sel aastal mehitatud valve, mille käigus teostatakse regulaarseid ringkäike kõikides hoonetes ja väliterritooriumil.  

Turvatöötaja patrullib elurajoonis ja reageerib valvesüsteemist tulevatele häiretele koos patrullteenistusega, kontrollitakse evakuatsiooniuksi- ja trepikodasid, vaadatakse üle katuse pääsud ja rõdusid. Patrullringkäikude ajal reageeritakse korrarikkumistele (lärmamine, vara lõhkumine jms), vajadusel kutsutakse välja politsei. 

Palume suhtuda turvatöötajatesse lugupidavalt, arvestada oma naabritega ning austada oma kodupiirkonna heakorrareegleid.