Korteri hoolduse ja remondiga seonduv on lahti kirjutatud üürilepingus (punkt 5. ja 9.1.), mille iga elanik on sõlminud Tallinna linnaga. Allpool selgitame neid punkte näidete varal lahti. 

Elanikul on üürilepingu järgi kohustus oma korterit ehk eluruume hooldada, mis tähendab vajadusel neis ka sanitaar remondi teostamist. Juhul, kui korterit on hooldatud korrektselt, siis ei tule elanikul eluruumi üleandmisel kanda mingeid lisakulutusi. Julgustame kõiki elanikke oma korterit heaperemehelikult hooldama ja vajadusel remontima, juhiseid remondi tegemiseks ja värvitoonide koode saab küsida haldurilt (halduri kontaktid leiab rubriigist “Kontakt”).

Korteri tagastamisel hinnatakse selle seisukorda ja remondi vajadust alati juhtumipõhiselt ehk enne korteri üleandmist hindab haldur kohapeal korteri seisukorra ja fikseerib loomuliku kulumise ja rikutud viimistluse osakaalu. Rikutud viimistlus ei tähenda pelgalt auke seinas või lõhutud ust, vaid ka üürilepinguga koos allkirjastatud üleandmise aktis fikseeritud Eluruumi kirjeldusest erinevat siselahendust. Näiteks seinte tapetseerimisel tuleb korteri üleandmisel tapeet seinast eemaldada ja seinad üle värvida.

Korteri ülevaatusel vormistab haldur korteri seisukorra fikseerimiseks akti koos fotodega. Puuduste kõrvaldamiseks on elanikul võimalik korter ise remontida või tellida see töö Raadiku Arenduse koostatud hinnapakkumise alusel.  

Akti põhjal koostatud remondi hinnapakkumises on kulud on jagatud vastavalt loomulikule kulumisele ja rikkumisele. Seinte värvimine jagatakse tavaliselt proportsioonis 70/30 ehk 70% hinnast on Raadiku Arenduse ja 30% elaniku kulu. Seinte tahtliku kahjustamise puhul on Raadiku Arendusel õigus nõuda elanikult seinte taastamise kulu hüvitamist 100% ulatuses 

Selgitamiseks toome mõned näited konkreetsetest olukordadest:

 • Tahtlik rikkumine on aukude löömine seina käte või muude esemetega, lagede või põrandate määrimine või lõhkumine jms.

 • Seina puuritud aukude täitmine ja seinapinna taastamine  on elaniku kulu, kuid seina viimistluse värskendamine ehk seinte ülevärvimine on  Raadiku Arenduse kulu.

 • Kui seinapinda on kahjustatud muul moel (nt lemmiklooma kraapimisjäljed, lapse käejäljed või seinale joonistamine vildikatega vmt), siis on kahjustuse likvideerimine elaniku kulu.

 • Kui seinakapi paigaldamiseks on eemaldatud osa põrandaliistust ja korteri tagastamisel pole põrandaliistu tagasi pandud, siis on põrandaliistud ja nende paigaldus elaniku kulu.

 • Kui lagi on rulli asemel värvitud pintsliga või vale rulliga ja sellest tulenevalt näeb lagi välja ebakorrektne, siis tuleb elanikul tasuda lae korrektse ülevärvimise eest

 • Kui elanik soovib panna korterisse oma köögimööbli ja -tehnika, siis tuleb algne köögimööbel ja -tehnika Raadiku Arendusele tagastada.

 • Kui korterisse jääb elaniku soetatud kasutuskõlbmatu mööbel (diivan, riiul, köögimööbel), siis tuleb see enda jõul ja kulul ära viia või lasta Raadiku Arendusel mööbel utiliseerida elaniku kulul.

 • Korterisse jäetud kasutuskõlbliku mööbli (k.a köögimööbli) soetamisega seotud kulu elanikule ei kompenseerita. Kui elanik pole sellega nõus, siis tuleb tal mööbel ära viia ja taastada algne siseviimistlus

 • Kui elanik kasutab algset köögitehnikat ja see läheb eesmärgipärase kasutamise käigus katki, siis on selle parandamine Raadiku Arendus kulul.

 • Kui köögitehnika läheb loomuliku kulumise teel nii katki, et seda enam parandada ei saa, siis toimub asendamine Raadiku Arenduse kulul.

 

Väljavõte üürilepingust:

9. Eluruumi korrashoiu kohustused

9.1. Üürniku kohustuseks Eluruumi hooldamisel on Eluruumi sanitaarremondi teostamine, kusjuures sanitaarremondi teostamine hõlmab ruumide siseviimistluse remonti ilma põhikonstruktsioonide ja kütte- ja elektrisüsteemide muutmiseta. Juhul kui Üürnik ei teosta sanitaarremonti nõuetekohaselt, on Üürileandjal õigus teostada sanitaar remonti Üürniku kulul.


5.  Eluruumi üleandmine

5.1. Eluruumi Üürnikule üleandmine seisneb Üürnikule Eluruumi tegeliku valdamise ja kasutamise võimaldamises ning Eluruumi võtmete Üürnikule üle andmises. Üürileandja tagab Eluruumi üleandmise võimaluse hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul Lepingu jõustumisest. Kui Üürnik ei ole 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul Lepingu sõlmimisest Eluruumi vastu võtnud, kaotab Üürnik õiguse nõuda Eluruumi üleandmist ja Leping lõpeb.

5.2. Eluruumi üleandmisel vormistavad ja allkirjastavad Üürileandja esindaja ja Üürnik Eluruumis kohapeal Eluruumi üleandmise akti.

5.3. Eluruumi üleandmise akti allkirjastamisega Üürnik kinnitab, et ta on Eluruumi seisukorrast, teenuste kvaliteedist ja Eluruumi võimalikest kasutamist takistavatest puudustest teadlik ning nõustub Eluruumi elamiseks kasutamiseks vastu võtma.


 Hädaabi tel 112

Avaliku korra rikkumise puhul (vandaalitsemine, avalikus kohas joomine, lärmamine öörahu ajal, vägivalla juhtumid jms) helistada tel 112.

NB! Politsei väljakutsumisel, teha avaldus ning teavitada sellest kinnisvarahaldurit. Politsei keeldumisest avaldust vastu võtta anda samuti haldurile teada.

Piirkonnapolitseinik

Teiste kahtluste, vihjete ja muude piirkonna probleemide korral (nt narkomüük, korrarikkumise kahtlane juhtum), mis ei nõua viivitamatut sekkumist, võtta ühendust piirkonnapolitseinikutega: 


Maksim Romanov
vaneminspektor
6124853, maksim.romanov@politsei.ee


Timmo Tuulis
vaneminspektor
6124824, timo.tuulis@politsei.ee


Mihhail Voznessenski
üleminspektor
6124840, mihhail.voznessenski@politsei.ee

Isegi, kui info tundub liiga väike või tähtsusetu, tasub see politseile edasi anda, sest neil võib õnnestuda paljudest väikestest infokildudest suurem pilt kokku panna.

MUPO

Avaldused, kaebused, operatiivinfo järgmistel teemadel: valesti parkimine, avalik kord, lemmikloomadega seonduvad probleemid, jäätmed, tubakatooteid või alkoholi tarbivad noored jne.

tel 6619860 (tööpäeviti 9.00-16.00)
tel 14410 (ööpäevaringselt)

NB! Nädalavahetusel kiiret reageerimist vajavad kirjalikud kaebused ja avaldused saata aadressil: korrapidaja@tallinnlv.ee

Haldusküsimused

Haldusküsimuste puhul (kahjuritõrje, rikked ustega ja valgustusega, prügikorraldus, koristuse korraldus jms) pöörduda kõnekeskusesse (tel 6618000) või kirjutada haldurile (info@raadiku.ee).

Korterite allüürimine

Korterite allüürile andmine on keelatud. Allüürimise kahtluse korral võtta ühendust kõnekeskusega (tel 6618000) või kirjutada haldurile (info@raadiku.ee).

Naabrite lärm päeval

Kui naabrite lärm on pidev ja toimub päevasel ajal (mitte öörahu ajal), teha vastav avaldus haldurile (info@raadiku.ee).

Liftirike

tel 6200700

Häirekellad hakkavad automaatselt tööle, kui tulekahjust tekkiv suits jõuab suitsuandurini.

Häirekellade rakendumisel, turvaettevõtte patrulltöötaja:

 • Tuvastab, kas tegemist on tulekahjuga või valehäirega.
 • Teavitab juhtimiskeskust olukorrast ja helistab telefonil 112 (kui tegemist on tulekahjuga).

Avastades tulekahju, on majaelanik kohustatud vajutama lähimat tulekahju teatenuppu, et rakendada tööle häirekellad. Häirekellade mitterakendumisel peab teatama tulekahjust valjuhäälselt ohualas viibivaid inimesi.

Helista häirekeskusesse

Räägi, mis on juhtunud, teata õnnetuse võimalikult täpne asukoht ja aadress. Ütle, kas on kannatanuid, ütle oma nimi ja telefoni number, püüa jääda rahulikuks, vasta küsimustele lühidalt ja täpselt. Jälgi häirekeskusest saadud juhiseid, ära katkesta kõnet selleks luba saamata, ära lülita telefoni välja peale teate edastamist, kui olukord muutub, anna teada.

Esmaste tulekustutusvahendite kasutamine

Tulekahjuavastamine ja kustutamine võimalikult varajases staadiumis hoiab ära suurema kahju. Õigel ajal avastatud tulekahju kustutamisega saab hakkama iga üksikisik. Iga isik on kohustatud tulekahju avastamisel, võimalusel asuma tulekahju kustutama. Kui tunned, et ei ole võimeline likvideerima põlemiskollet, lahku ruumist.

Evakuatsiooni märguandeks on

 • Otsene oht inimese elule või tervisele (nt tulekahju avastamine);
 • Häirekellade pikk helin (pikkusega üle 1 minuti);
 • Häirekellade teistkordne helin (5 minuti jooksul);
 • Suusõnaline korraldus.

TULEKAHJU KORRAL ÄRA KASUTA LIFTI!

Kui hoones on kõlanud evakuatsiooni märguanne, peavad kõik hoones viibivad isikud koheselt evakueeruma lähima evakuatsioonipääsu kaudu hoonest välja asumi keskel tähistatud kogunemiskohtadele.

EVAKUATSIOONIKORRALDUST EI TOHI EIRATA!!!

Kui olete sattunud väljapääsmatusse olukorda

Kui tuli on ära lõiganud väljapääsuteed, ärge üritage tulerindest läbi murda (sama kehtib ka paksust suitsust läbiminemise kohta). Püüdke säilitada enesevalitsus ja olla rahulik kui ruumist pole võimalik lahkuda, sulgege uks (ÄRA LUKUSTA!), toppige uksepilud ja ventilatsiooniavad kinni võimaluse korral veega niisutatud riidega.

Helistage Häirekeskusesse 112 ning teavitage neid enda olukorrast ning täpsest asukohast.

Püüdke teha ennast nähtavaks ja kuuldavaks andke päästemeeskonnale enda asukohast märku kõigi võimalike vahendite abil.

Kasulikud kontaktnumbrid

HÄIREKESKUS 112
Turvaettevõte USS Security Eesti AS +372 6 191 899 24h
Liftirikked Kone AS +372 6 200 700 24h
Majahaldus Stell Eesti AS +372 6 618 000 24h

Vaata PDF'i

Halduriga saab ühendust meili teel – Maria Rogen (info@raadiku.ee)

NB! Soovitame operatiivse info saamiseks pöörduda aga kõnekeskusesse (tel 6618000).

Tehnilised probleemid suunab kõnekeskus otse tehnikule lahendamiseks; arvetega seotud küsimused raamatupidajale; ülejäänud probleemid, mis nõuavad halduri poolset sekkumist ja suhtlust suunatakse haldurile (nt koristamine, prussakad vmt).

Samuti saab kõnekeskusest uurida, kui kaugel on ühe või teise probleemi lahendamine.

Avaliku korra rikkumise puhul kutsuda välja politsei helistades 112.

NB! Politsei välja kutsumisel palume teha neile ka avaldus ning teavitada sellest kinnisvarahaldurit. Raadiku Arendusel on Politseiga sõlmitud kokkulepe, et ka Raadiku elanikelt võetakse avaldusi vastu. Politsei keeldumisest avaldust vastu võtta palume samuti haldurile teada anda.

Teata probleemist kõnekeskuse kaudu (tel 6618000), kes saadab patrulli esimesel võimalusel.

Tuletõrje alarmi puhul, juhul kui korteris ei ole suitsu, tuleb elanikul jääda rahulikuks ja korterisse: tuletõrjesignaal ei ole märk evakueerumiseks. Evakueeruda tuleb tuletõrje käsu peale, kes ohuolukorras käib läbi kõik korterid.

Öörahu ajal lärmamise puhul kutsuda politsei - 112

NB! Politsei välja kutsumisel, teha avaldus ning teavitada sellest haldurit. Politsei keeldumisest avaldust vastu võtta anda samuti haldurile teada.

Kui lärm on pidev ja toimub päevasel ajal (mitte öörahu ajal), teha vastav avaldus haldurile (Maria.Rogen@stell.ee).

Võtta ühendust kõnekeskusega (tel 6618000), kes vajadusel suunab raamatupidaja või halduri poole.

Ligipääsuks vee- ja elektri näitudele tuleb kirjutada meilitsi otse haldurile (info@raadiku.ee) või jätta päring kõnekeskuse infoliinile (tel 6618000).

Võtta ühendust halduriga (info@raadiku.ee).

Parkimisega seotud probleemide puhul võtta ühendust MUPO-ga.

tel 6619860 (tööpäeviti 9.00-16.00)
tel 14410 (ööpäevaringselt)

Nädalavahetusel kiiret reageerimist vajavad kirjalikud kaebused ja avaldused saata aadressil: korrapidaja@tallinnlv.ee.

Teha avaldus haldurile (info@raadiku.ee) andes võimalikult täpselt teada, millises korteris siseruumides suitsetatakse.

Raadiku piirkonnapolitseinik on Jacqueline Illisson 6124831, jacqueline.illisson@politsei.ee.
Võtta ühendust kahtluste, vihjete ja muude probleemide korral, mis ei nõua viivitamatut sekkumist.

Võtta ühendust politseiga tel 112.

NB! Politsei välja kutsumisel, teha avaldus ning teavitada sellest kinnisvarahaldurit. Politsei keeldumisest avaldust vastu võtta anda samuti haldurile teada.

Igas prügimajas on: olmeprügi 4 suurt konteinerit; papp- ja paber jäätmed 1 suur konteiner ja biolagunev prügi 1 väike konteiner. Osades majades on lisaks ka üks suur pakendikonteiner.

Prügivedu toimub jäätmeliikide kaupa erinevalt.

Suurema osa jäätmetest moodustava olmeprügi konteinerite tühjendus toimub 4 korda nädalas: E; K; R ja L. Tornmajades (Raadiku 8/3; Raadiku 8/3a ja Raadiku 8/3b) toimub täiendav olmeprügi vedu ka teisipäeviti. 


Papi ja biolaguneva prügi äravedu toimub 1 kord nädalas.

Prügiga seotud probleemidest anda teada klienditeenindusse (tel 6618000).
Prügivedu teostab Jäätmekeskus, kes võib omakorda allhankena kasutada teiste firmade teenuseid. Seetõttu võib Raadiku vahel liikumas näha erinevate firmade nimedega jäätmevedajaid.

Koristus toimub terve trepikoja ulatuses igal tööpäeval. Koristajate graafik võib varieeruda, kuid jääb üldiselt kell 6 kuni 14.30 vahele.

Heakorrateenuse all sisaldub arvetel sisekoristus ja välikoristus.

Majatööde alla on koondatud üldpindade hoolitsemise eest seotud kulud, näiteks lindude tekitatud mustuse koristamine, vooliku koristamise teenused, porivaipade vahetus, lisakoristus nädalavahetusel (tehakse juhul, kui see on hädavajalik nt kellegi lemmikloom on trepikoja täis mustanud jne), prussakate tõrje jne. USS väljakutse kulud, mille põhjuseks on intsident üldkasutataval pinnal, katab Raadiku Arendus OÜ.

Üldelektri alla kuulub:

 • trepikodade valgustus, üldkasutatavate koridoride valgustus;
 • keldri vahekoridoride valgustus (NB! Mitte omavoliliselt pandud bokside valgustus);
 • soojasõlme ventruumi (suitsuärastus) ja kilbiruumi valgustus;
 • soojasõlme ja veesõlme pumbad;
 • katuse lehtrite elektriküte;
 • tulehäire süsteem;
 • suitsuärastuse süsteem:
 • liftid;
 • ventilatsioon.
Üldelektri arvestamise põhimõte.
Igale majale esitatakse elektriarve, mille koostamisel arvestab Stell raamatupidamine üldelektrist maha korterite öise ja päevase tarbimise vastavalt näidule ning ampritasu.  Ülejäänud jagatakse kõigi maja korterite vahel vastavalt ruutmeetritele. 

Kindlustus on hoonete kindlustus. Kui mõni hoonetest maha põleb, siis kindlustus korvab selle. Inimeste isiklikku vara (sh korteri sisustust) see kindlustus ei kata v.a juhul, kui tekkinud kahju tulenevad hoone probleemidest (nt vesi purunenud veetorust kahjustab arvutit).


Teenuste hindu arvestatakse korteri ruutmeetri järgi. Üldkulude jagamise viis on fikseeritud üürniku ja Tallinna linna vahel sõlmitud lepingus.

Suuregabariidilise prügi äraviimise kulu arvestatakse iga maja kohta eraldi, vastavalt selle maja pindalale.

Ligipääsuks vee- ja elektri näitudele tuleb kirjutada meilitsi otse haldurile (info@raadiku.ee) või jätta päring klienditeenindusse (tel 6618000).

Kuna evakuatsiooni trepikodade rõdudel vandaalitseti ja lõhuti ning vähemalt korra on toimunud ka süütamine, võeti vastu otsus rõdude uksed sulgeda. Kuigi uste sulgemine võib tekitada ebamugavust, on selle eesmärk  muuta Raadiku elanike elu TURVALISEMAKS.

Lisaks sulgemisele on evakuatsiooni trepikodade uksed nüüdsest elektroonilise valve all. See tähendab, et uksed avanevad vaid hädaolukorras ja mitte hädaolukorras uste lahtimurdmisele reageerib USS turvafirma patrull. Ukse lahtimurdmiste kohta tehakse politseisse avaldus ning uste parandamisega seotud kahjud kannavad lõhkujad.