Lisavõtmete tellimise kord kehtib alates 17.märtsist 2021

Mõisted:

"Põhivõtmed" – üürnikule üürileandja poolt eluruumi valduse üleandmise hetkel üleantud võtmed, mis on kindlas koguses fikseeritud võtmete üleandmise aktis.

"Lisavõtmed" – üürniku tellimuse järgi valmistatud võtmed.  


Põhivõtmete üleandmine üürnikule

Eluruumi valduse üleandmise hetkel annab üürileandja esindaja üürnikule võtmete üleandmise akti alusel kindlaksmääratud arv korteri, fonoluku (=prügimaja) ja postkasti võtmeid (keldrivõti vastavalt lepingule). Üürnik ja üürileandja esindaja allkirjastavad võtmete üleandmise akti. Allkirjaga üürnik kinnitab, et ta on teadlik: 

a) et eluruumi tagastamisel ta peab üürileandjale tagastama vähemalt sama arvu võtmeid, mis on talle antud eluruumi valduse üleandmisel vastavalt võtmete üleandmise aktile ning sellest tulenevalt, on üürileandjal õigus esitada talle kahjunõuet puuduolevate põhivõtmete eest; 

b) et ta saab oma kulul tellida lisavõtmeid üürileandja esindajalt ning juhul, kui eluruumi tagastamise hetkeks ta tagastab lisaks põhivõtmetele töötavaid, üürileandja esindajalt ostetud, lisavõtmeid, hüvitab üürileandja lisavõtmete maksumust tasaarveldades lõpparvet.


Lisavõtmete tellimine

Üürnik annab üürileandja esindajale teada, et soovib tellida lisavõtmeid. Üürileandja esindaja tellib vastavalt üürniku tellimusele vajalikud võtmed ja annab üle üürnikule. Võtmete edasi müümisel ei rakendata vahendustasu.

Lisavõtme tellimiseks tuleb pöörduda halduri poole (kontaktid siin).

Fonoluku võti: 5 eur + km = 6 eur
Korteri võti: 6 eur + km = 7,2 eur

Lisavõtmete eest tasumine

Üürileandja esindaja e-posti teel teavitab arvestusspetsialisti lisavõtmete kogusest ning arvestusspetsialist määrab üürniku järgneva kuu üüriarvele lisavõtmete eest tasumisele kuuluva summat vastava selgitusega.

Üürnik tasub lisavõtmete eest hiljemalt üüriarve maksetähtajal.


Põhivõtmete ja lisavõtmete tagastamine

Lisavõtmeid tagastatakse koos põhivõtmetega eluruumi tagastamise hetkel. Erandina, üürniku soovist tulenevalt, saab lisavõtmeid tagastada ka varasemalt ning sellisel juhul üürileandja esindaja teeb vastava märke oma tabelisse ja saadab kinnitust võtmete tagastamisest üürniku e-postile. Varasemalt tagastatud lisavõtmete eest tasaarveldamine toimub eluruumi tagastamise hetkel, kui üürileandja kinnitab, et üürniku poolt on tagastatud sama arv põhivõtmeid, mis on fikseeritud eluruumi üleandmisel võtmete üleandmise aktis.

Üürilepingu üldtingimuste p 22.2 kohaselt eluruumi tagastamisel annab üürnik üürileandjale üle kõik eluruumi võtmed. Üürileandja esindaja märgib eluruumi tagastamise aktis tagastatud võtmete arvu. Üürileandja esindaja kontrollib üürnikule üleantud põhivõtmete arvu ja tagastatud võtmete arvu ning sellest lähtuvalt: 

a) teeb esildist arvestusspetsialistile kahjunõude määramiseks üürnikule puuduolevate põhivõtmete eest; 

b) teeb esildist lõpparve tasaarveldamiseks seoses asjaoluga, et korrasolevaid võtmeid on tagastatud rohkem kui on üürnikule üle antud võtmete üleandmise akti alusel; 

c) kinnitab, et üürniku poolt on tagastatud sama arv võtmeid nagu on üle antud võtmete üleandmise akti alusel.


NB! Eluruumi võtmete tagastamisel üürileandja esindaja veendub, et võtmed on töökorras (võtmed avavad lukud, võtmeid saab kasutada sihipäraselt). Üürileandja võtab vastu ainult töökorras olevaid võtmeid. Üürnik vastutab põhivõtmete hävimise, kaotsimineku ja kahjustumise eest, mis toimub ajal, kui asi oli üürniku valduses, kui ta ei tõenda, et hävimine, kaotsiminek või kahjustumine toimus asjaoludel, mis ei tulenenud temast või isikust, kellele ta põhivõtmeid lepinguga kooskõlas üle andis (VÕS § 334 lg 2).