Raadiku 8 munitsipaalelamud kuuluvad Raadiku Arendus OÜ-le, kellel on pikaajaline üürileping Tallinna linnaga, kes omakorda üürib kortereid edasi välja vastavalt vajadusele. Igapäevase elukorralduse tagamiseks sõlmib Raadiku Arendus OÜ vajalikud teenuslepingud (haldusfirmaga, turvafirmaga, parkimismaja ja maa-aluste parklate opereerimiseks).

Seega on Raadiku 8 elanikud korteri üürnikud, mitte omanikud. Seetõttu, erinevalt paljudest teistest kortermajadest, ei ole Raadiku 8 elumajadel korteriühistut, mis koondaks korteriomanikke. Erinevalt korteriühistutega kortermajadest, ei ole Raadiku 8 piirkonnas seega ka korda, mille järgi peaksid toimuma kõigi elanike osalusel üldkoosolekud, kus toimuksid ühiselt juhatuse valimine, elukorralduslike küsimuste arutelud ja otsuste vastuvõtmised.

Üürnike kohustused ja õigused (mh infovahetus osas) on fikseeritud üürilepingus, mida iga Raadiku 8 elanik sõlmib üürikorteri vastu võtmisel. Lepingu järgi (1) kehtib kohustus teavitada üürnikke eeskirjadest, otsustest ning muust Raadiku 8 haldamist puudutavast informatsioonist ning (2) üürnikul on õigus pöörduda eluruumi ja selle üürimist puudutavate suuliste küsimuste, kaebuste, ettepanekute ja taotlustega üürileandja esindaja poole.

Suhtlus omanike ja elanike vahel toimub peamiselt läbi haldusfirma. Olulisem info elukorralduslike küsimuste osas postitatakse trepikotta, saadetakse postkasti, edastatakse meili teel uudiskirjaga liitunutele, avaldatakse raadiku.ee lehel ja Facebook gruppides. Elanikel on seejuures võimalus esitada küsimusi pöördudes kõnekeskusesse, kirjutades haldurile või tulla halduri juurde vastuvõtule.

Kuna Raadiku 8 piirkonnas on palju üürnikke ning igapäevaselt tekib elanikel erinevaid küsimusi ja ettepanekuid, on elanike teavitamisele lisaks oluline ka kaasamine. 


Kaasamisprotsessi esimesed sammud 2017. aastal

2017. aastal otsustas Raadiku Arendus panustada senisest rohkem elanike kaasamisele ning nendega vahetule suhtlusele. Selleks otsustati teha koostööd linnauuringute keskusega Linnalabor ning Lasnamäe kogukonna ühendusega MTÜ Lasnaidee. Algas Raadiku kogukonnaprojekt, mille eesmärk on:

  • parendada elanike informeeritust elukorralduslike küsimuste ja otsuste osas;

  • soodustada koostööd elanike, omanike ja halduri vahel;

  • suunata elanikkonna tähelepanu ja huvi elukeskkonna parendamisele;

  • võimestada elanikke läbi omaalgatuslike ühistegevuste leida ise sobivaid lahendusi oma elukeskkonna kvaliteedi tõstmiseks.

Esimese etapina viidi 2017. aasta veebruaris läbi heaoluküsimustik (vaata veebiankeeti siit). Küsimustikuga uuriti elanike rahulolu ja üldist hoiakut seoses olemasoleva olukorraga ning koguti ettepanekuid avaliku ruumi parendamise osas. Uuringu kaudu saadi samuti aimu info levitamise efektiivsusest (online vs offline) ning sai võimalikuks koguda aktiivsete elanike kontake. Küsimustikku jagati Raadiku Facebook gruppides, postkastidesse ning Raadikul kohapeal elanikele. Küsimustikule vastasid kokku 139 inimest (enamik veebis), mille kokkuvõtet saab lugeda siit.

Küsimustiku järel toimus aprillis kõigile elanikele avatud kohtumine, mille infot jagati neile, kes jätsid küsimustiku kaudu oma kontaktid (nii telefoni kui meili teel), kui ka teistele huvilistele Facebook gruppides. Kohtumisel osales ligi 20 elanikku, koos arutati piirkonna probleeme ja nende võimalikke lahendusi. Eesmärk oli tutvuda piirkonna aktiivsete elanikega, kes on valmis mitte ainult avaldama arvamust, vaid olla valmis koos lahendusi otsima. Kohtumise kokkuvõtet saab lugeda siit. Peale seda toimus sama huviliste grupiga kuni 2018. aasta lõpuni veel hulk kohtumisi, et paremini mõista elanike valmisolekut piirkonna teemadel kaasa rääkimise osas ning seda, milline formaat on kaasamiseks kõige sobivam.

Arvestades elanike püsivat huvi rääkida ja mõelda kaasa oma elukoha teemadel, otsustati peale neid esmaseid samme jätkata koostöö protsessi ka edaspidi laiendades kaasatud elanike hulka järk-järgult.

Tutvu kaasamise ja koostöö protsessiga SIIN.