Usume, et hea elukeskkond on selline, kus elanikud on kaasatud selle kujundamisse olenemata oma emakeelest, taustast või korteriomandi staatusest.

Seega ootame osalema kaasamisprotsessi kõiki, kes on valmis kaasa rääkima ja otsima koos lahendusi läbi lugupidava ja konstruktiivse koostöö. Allpool on täpsemalt kirjeldatud erinevad võimalused, mida oleme praeguseks rakendanud.

Pöörame tähelepanu, et praegune lähenemine elanike kaasamisel on pidevas arengus. Protsessi jooksul saame koos elanikega katsetada, saada kogemusi ja teha järeldusi. Vastavalt elanikepoolsele tagasisidele, võimalustele ja vastastikusele valmisolekule otsime pidevalt lahendusi ja püüame kohandada koostöö formaati nii, et see oleks veelgi sisukam ja paremini korraldatud.

Koostöö protsessi aitab korraldada ja arendada MTÜ Lasnaidee. 

Loe lähemalt SIIT, mis on Raadikul taust elanike kaasamisel ning millised olid kaasamise esimesed sammud 2017. aastal, mis panid aluse praegusele koostöö formaadile.


ELANIKE ARUTELU KOHTUMISED
Kord aastas toimuvad elanike avatud arutelu kohtumised, millest saavad osaleda kõik huvilised.

Kohtumiste eesmärk on anda elanikele võimaluse arutada koos Raadiku peamiste teemade üle – koostöö ja infovahetus, turvalisus, haldus ja heakord – tuua välja kordaminekud ja murekohad ning ühiselt mõelda lahenduste üle. Samuti antakse arutelu jooksul ülevaadet, millised on olnud viimasel ajal peamised väljakutsed ning kuidas on nendega tegeletud.

Kohtumise kokkuvõte koos arutelu järeldustega edastatakse Raadiku Arendus ja haldusfirmale, et nende põhjal viia võimalusel sisse muudatusi Raadiku eluolu korralduses.

Teade kohtumise kohta postitatakse trepikodadesse, edastatakse meili teel uudiskirjaga liitunutele, avaldatakse raadiku.ee lehel ja Facebook gruppides.

12.12.2020 veebi-kohtumise kokkuvõte (osales u 12 inimest)
18.02.2019 kohtumise kokkuvõte (osales u 10 inimest)

KOOSTÖÖVÕRGUSTIKU KOHTUMISED

Kord kolme kuu jooksul toimuvad kohtumised aktiivsete elanike ning Raadiku Arenduse ja haldusfirma esindajate vahel. Vastavalt vajadusele kaasatakse teisi osapooli (nt Politsei- ja Piirivalveamet, Lasnamäe Linnaosa Valitsus, Tallinna Linnavaraamet).

Kohtumisest võtavad osa elanikud, kes on osalenud varasematel avatud kohtumistel või andnud muul moel märku oma huvist mõelda kaasa Raadiku elukoha küsimustes. Seega laieneb kaasatud elanike hulk järk-järgult (2020. aasta lõppseisuga on koostöövõrgustikus u 40 inimest). Kohtumisest võtab osa kuni 10 elanikku.

Julgustame elanikke edastama kohtumisel ka teiste naabrite küsimusi ja ettepanekuid. Seejuures esitavad kohtumisel osalejaid ennekõike oma isiklikke arvamusi ega esinda kõiki Raadiku elanikke.

Kohtumiste eesmärk saada elanikelt vahetut tagasisidet ja arvamust Raadiku peamiste teemade kohta (heakord, haldus, turvalisus ja infovahetus) ning anda põhjalikumaid selgitusi küsimustele, mis elanike kõige rohkem huvitab. Seejuures ei arutata kohtumisel üksiku elaniku või korteri probleeme, vaid Raadiku 8 piirkonna ühiseid teemasid.

Huvi korral osaleda koostöövõrgustiku kohtumistes kirjuta raadiku@lasnaidee.ee


KORRASHOIU RINGKÄIGUD

2020. aastast katsetame osa majades (8/1, 8/2, 8a/2) täiendavat elanikepoolse tagasiside andmise formaati.

Selle järgi käib enda majast üks vabatahtlik elanik kord kuus läbi maja kõik trepikojad, korrused, liftid ja maja ümbruse. Ringkäigu jooksul fikseeritakse kõik tähelepanu ja parandamist vajavad probleemid koos fotodega. Selle tulemusel valmib ülevaatlik raport, mida edastatakse meili teel haldurile ja Raadiku Arendus esindajale.

Sellisel viisil saab heakorrast parema ülevaate ja tagasisidet elanike pilgu läbi. See omakorda annab võimaluse paremini suunata haldusfirma tähelepanu ja lahendada operatiivsemalt probleeme. 

Et tagasisidestamine oleks tulemuslik peab see olema struktureeritud ja järjepidev. Anname selle vormistamiseks endapoolseid juhiseid. 

Kui soovid proovida end tagasiside andja rollis, kirjuta raadiku@lasnaidee.ee

KÜSIMUSTIKUD

Elanike tagasiside saamiseks on Raadikul viidud läbi elanike heaolu küsimustikke.

Esimene küsimustik viidi läbi 2017. aastal. Protsessi ja tulemustega saab tutvuda siit

Viimane küsimustik, mis oli eelmisest põhjalikum ja pikem, viidi läbi 2021. aastal. Protsessi ja tulemustega saab tutvuda siit.