12.12.2020 Raadiku elanike arutelu kokkuvõte

12. detsembril 2020 toimus kell 15-18 Raadiku elanike avatud veebi-arutelu. Veebikohtumise eesmärk oli koos arutada Raadiku peamiste teemade üle – koostöö ja infovahetus, turvalisus, haldus ja heakord.

Kohtumise jooksul anti ülevaadet, mida on Raadikul viimastel aastatel elu paremaks korraldamiseks tehtud, millised on olnud peamised väljakutsed ning kuidas on nendega tegeletud. Kõik said küsida küsimusi, tuua välja kordaminekud ja murekohad, teha ettepanekuid ning ühiselt mõelda lahenduste üle.

Kõikidele elanikele avatud kohtumised toimuvad kord aastas. COVID-19 tulenevatest piirangutest viidi kohtumine esmakordselt läbi veebikeskkonna. Aruteluga sai liituda Zoom vahendusel ning jälgida ka Facebook “Raadiku munitsipaalmajad” grupis. Kuigi registreerunuid oli rohkem (22 inimest), osales veebiüritusel erineval ajal 6-12 inimest. Arutelu toimus peamiselt eesti keeles dubleerides arutelu vajadusel ka vene keelde.

Arutelu lõpus toimus lühiküsitlus, mille järgi tundis enamus, et said piisavalt oma mõtteid väljendada ja kaasa rääkida. Edaspidiste kohtumiste ajaks peeti kõige sobivamaks argipäevadel kell 19 ning laupäeval kell 15.

Veebiarutelu salvetused leiate järgmistel veebilinkidelt teemade kaupa: infovahetus ja koostöö, remonditööd, haldus ja heakord ning turvalisus

Kohtumise informatiivse slaidiesitluse leiate SIIT

Allpool leiate teemablokkide kaupa arutelu põhjalikuma kokkuvõte. 


INFOVAHETUS ja KOOSTÖÖ

Alustuseks anti ülevaade, kuidas on siiamaani toimunud koostöö ja infovahetus elanike, haldusfirma ja Raadiku Arenduse vahel. Sellest saab lähemalt lugeda varasemalt tehtud postituses SIIT.

Kõige olulisem on teada, et lisaks kord aastas toimuvatele kohtumistele kõikide huvitatud Raadiku 8 piirkonna elanikega, toimub kord kolme kuu tagant ka väiksemad kohtumised nn koostöövõrgustikuga. Koostöövõrgustikus on elanikud, kes on osalenud varasematel avatud kohtumisel või on muul moel välja näidanud oma soovi rääkida kaasa Raadiku eluolu teemadel ning valmis otsima koos Stelli ja Raadiku Arendusega konstruktiivseid lahendusi. Lisaks on osa majades välja kujunenud nn kontaktisikud, kes vabatahtlikkuse alusel annavad kord kuus tagasisidet kogu maja heakorra osas. Oma kogemust jagas 8/2 maja kontaktisik, kelle sõnum on kahe aasta jooksul tänu vahetumale koostööle halduri ja Raadiku Arendusega oluliselt paranenud maja heakord. Samuti katsetati elanike palvel prügimaja sulgemisega, mis on toonud head tulemusi. Rõhutame, et kontaktisik ei tegele üksikkorteri probleemidega, selleks peab ise ühendust võtma halduriga või Stelli infoliiniga.

NB! Kui sul on huvi osaleda koostöövõrgustiku töös (järgmine kohtumine toimub märtsikuus) või proovida kätt oma maja kontaktisikuna, anna oma huvist teada kirjutades raadiku@linnalabor.ee 


Lisaks anti ülevaadet erinevatest infokanalitest, mida tasub jälgida:

Julgustame sarnaselt 8/1 ja 8/2 majale looma oma majade sotsiaalmeedia gruppe, et saaks paremini arutada majapõhiseid teemasid (nt kas prügimaja võiks olla lukus või mitte).

Lisaks on oluliseks infoallikaks trepikotta ülespandavad teated. Avatud arutelu jooksul jagasid elanikud erinevaid arvamusi, kuidas võiks muuta trepikodades tehtud teavitust paremaks. Ühelt poolt nähti, et infostend vajaks uuendamist. Teisest küljest arvasid mitmed, et stendi asukoht ei ole kõige parem ja oluline info jääb tähelepanuta. Osad kiitsid heaks senist lähenemist, kus jooksvaid teateid on postitatud trepikoja ustele. Samas jätab mõnede hinnangul see lohaka mulje. Arutelu lõpuks otsustati arutada trepikodade teavituse lahendamist lähemalt Raadiku Arendusega, uurida suurema elanike hulga arvamust ning leida olukorrale parim lahendus 2021 aasta esimesel poolel.  

Arutelu jooksul tehti samuti ettepanek korraldada vähemalt kord aastas kohtumine elanike ning politsei ja linnaosa valitsuse esindajate vahel. Otsustati võtta vastavate esindajatega ühendust ning uurida kohtumise võimalikkust 2021 aastal lähtudes COVID-19 võimalikest piirangutest.


HALDUS ja HEAKORD

Teema sissejuhatuseks anti lühike ülevaade 2020. aasta suurematest töödest, millega saab lähemalt tutvuda varasematelt tehtud postituses siit.

Räägiti ka prügiveo korraldusest. Meeldetusena on 2020. aasta novembrist vahetatud välja kõiki prügimajade prügikonteinerid ning suurendatud prügiveo sagedust. Prügiveo korralduse infot saab lähemalt vaadata raadiku.ee lehel siit.

Oluline on meeles pidada, et biojäätmete väljavedu on võrreldes varasemaga umbes poole võrra odavam ning pakendi ja paber/pappi väljavedu on tasuta. Arvestades, et just need moodustavad enamiku majapidamise jäätmetest, tasub võimalikult paljudel elanikel oma prügi sorteerida, et prügiveo hinnad maja kaupa langeksid. Prügiveo sorteerimise juhendid ja soovitused leiab siit.

Suuregabariidilist prügi väljaviimise osas on soovitus lähtuda kuhuviia.ee infost, kust saab üksikasjalikult teada, mida ja kuhu saab ära viia (mööbel, vanarehvid, tehnika jms). Arvestades, et paraku ei vii kõik elanikud oma suuregabariidilist prügi ise välja ning seda tekib eriti tornmajade ette iganädalaselt, toimub Raadikul ka suuregabariidilise prügi korraldatud väljavedu. Selleks, et paremini jõuda jälile erineva korra rikkumiste osas, paigaldatakse kaamerad, et saaks jälgida tornmajade trepikodade ja prügimajade esist. Seejuures palutakse ka elanikel jälgida ning teavitada, kui märgatakse korra rikkujaid (nt pildistada auto numbrit, meelde jätta konkreetse korteri elanikku vms).

Paljud on tundnud huvi prügimajade sulgemise võimalusest. 8/2 majas on see lahendus andnud hea tulemuse, mida on võimalik rakendada ka teistes majades.

NB! Selleks on vaja maja elanike ühist pöördumist halduri poole. Julgustame aktiivseid elanike kaardistama oma enamiku naabrite arvamust selle osas ning edastama seda haldurile. Andke teada, kui vajate selle osas abi: raadiku@linnalabor.ee 

Arutelu ajal uurisid elanikud, kuidas toimub täpsemalt trepikodade desinfitseerimine. Selle kohta saab täpsemalt lugeda varasemalt tehtud teatest siit.

Peamiseks heakorra arutelu teemaks oli korrarikkujate korrale kutsumine või vastutusele võtmine. Paraku on inimesi, kes jätavad oma prügi trepikodadesse, vandaalitseb trepikojas või liftis, sodivad seinu, lärmavad jms. Paljud elanikud näevad lahendusena kaamerate paigaldamise kõikide maja liftidesse ja korrustele. Raadiku Arenduse seisukoht on olnud, et kaamerate paigaldamine ei ole piisavalt kuluefektiivne. Teisisõnu on kaamerate paigaldamine kulukas ning salvestuste jälgimine liiga ressursimahukas ettevõtmine. Sellest parema tulemuse annab antud probleemidele naabrivalve ja turvapatrull.

Seega julgustatakse elanike olla tähelepanelikud korrarikkumiste suhtes ning kahtluste ja info korral teavitama sellest haldurit. On juba edukaid juhtumeid, kus tänu elanike valvsusele on saadud korrarikkujad kätte ning tehtud kahju tekitamise või korrarikkumise eest hoiatusi. Samuti saab vastavalt elanike tagasisidele suunata turvapatrulli tööd, kes teeb pistelisi kontrolle ja jälgib korda (turvapatrulli tööst järgmises teemaplokis).

Tuletame meelde, et erinevad heakorra eritööd (mh prügikottide koristamine trepikodadest) kuuluvad eritööde hulka, mis ei kuulu tavapärase heakorra teenuse alla. Selle tasu jagatakse maja kõigi korterite vahel. Juhul, kui on teada konkreetne süüdlane, siis pannakse tasu konkreetse korteri arvele.

Arutelu käigus räägiti ka erinevatest puudujääkidest heakorra osas (niiskusputukad, valgustuse rikked, võtmete probleemid vms), mida saab lahendada kirjutades haldurile või helistades Stell infoliinile.

TURVALISUS JA OHUTUS

Teema sissejuhatuseks tutvustati turvapatrulli töö korraldust. Tegemist ei ole pideva mehitatud valvega, vaid väljakutse peale reageerivate USS töötajatega. Vastavalt elanikelt tagasisidele toimub pisteline valve erinevate majade trepikodades. Valve toimub iga päev ning pigem õhtuti.

Arutelu käigus räägiti Raadiku 8 õuealal kihutamise probleemiga. Osadel kvartalisisestel tänavatel on juba paigaldatud lamavad politseinikud. Kaalumisel on Mahtra kooli poolse tee turvalisemaks muutmine, ennekõike arvestade koolilaste liikumist. Lahendus töötatakse välja Tallinna Transpordiameti ja Lasnamäe Linnaosa Valitsuse poolt, mille eskiisi tutvustatakse ka elanikele.

Tuletati taaskord ka meelde, et korrarikkumiste korral tuleb teavitada haldurit, et oleks võimalik teha konkreetsele korterile hoiatus (mh öörahu rikkumise osas). Seejuures tuleb kindlasti helistada 112 ja kutsuda välja politsei. Sama kehtib ka erinevate eriolukordade korral, kui on näiteks kahtlusi, et ohus on inimese heaolu (kahtlased karjed või nutt naaberkorterist vms). Pikaajaliste kahjuste korral saab nõu pidada ka piirkonnapolitseinikuga, kelle kontaktid leiab siit.


VÄLIRUUM

Teema sissejuhatuseks anti ülevaade, et 2021. aastal on plaanis vana rularambi asemel rajada välijõusaal ning pallimängu plats. Samuti planeeritakse haljastuse uuendamist ning põõsaste harvendust ja asendamist.

Suuri kirgi tekitab alati parkimine. Valesti pargitud auto osas teostab kvartali sisetänavad kontrolli AS Ühisteenused ning kvartali piiravad tänavatel kontrollib seadusevastast parkimist MUPO. Seega tuleb rikkumiste korral pöörduda vastavate kontaktide poole: https://www.raadiku.ee/kontakt Võitlus romusõidukite teisaldamise osas on pidevas protsessis, ka selle osas tasub teavitada MUPOt.

Samuti oli arutelu keskmeks koertega jalutamine. Paraku ei ole võimalik rajada Raadiku 8 piirkonna hoovidesse koerte jalutusväljakuid. Samuti ei ole sellist kohta ette nähtud ka Raadiku 10 uue elamukvartali hoovi. Paljude jaoks on häirivad elanikud, kes ei korista oma koerte järgi. Tehti ettepanek paigaldada hoovidesse vastavad infosildid, mis kutsuksid koeraomanikke korrale.