Suitsuandurite kontroll tornmajades COVID-19 olukorras

1. detsembril algab tornmajades iga-aastane suitsuandurite kontroll. Tööd viiakse läbi vastavalt graafikule ning tööde kestvus ühes korteris on hinnanguliselt 15 min.

Kõigil elanikel on vastavalt üürilepingule kohustus tagada korteritesse ligipääs vastavalt allpool toodud graafikule.

Suitsuandurite kontroll teostatakse vastavalt Päästeameti ja Terviseameti seisukohtadele (täpsemalt allpool) ning tulenevalt Tuleohutuse seadusest.

COVID-19 olukorrast tulenevalt pööratakse kontrolli teostamisel erilist tähelepanu ennetusmeetmetele ja isikukaitsevahenditele. Kontrollija kasutab töö teostamisel kaitseriietust, kaitsemaski ja kummikindaid. Soovitame elanikel hoida kontrollijast vähemalt 2 meetrist vahet, võimalusel väljuda kontrolli ajaks korterist või viibida kontrollijast eraldi ruumis. Lisaks soovitame külastuse ajaks hoida ruumide aknad lahti.


SUITSUANDURITE GRAAFIK

1.- 4. detsember – Raadiku 8/3 (vaata täpsemat graafikut korteri kaupa SIIT)
4.-9. detsember – Raadiku 8a/3 (vaata täpsemat graafikut korteri kaupa SIIT)
9.-14.detsember – Raadiku 8b/3 (vaata täpsemat graafikut korteri kaupa SIIT)

----------------

Nagu eelpool mainitud, teostatakse suitsuandurite kontrolli tuginedes Päästeameti ja Terviseameti seisukohtadele, mille järgi puuduvad hetkel otsesed ettekirjutised korteritesse mitte siseneda. Seega kehtib tavapärane reeglistik ja tulehäire paigaldisele tuleb teostada tavapärane kontroll. 

Seejuures jälgitakse olukorda ning juhul, kui suitsuandurite kontrolli toimumise ajal peaksid tulema riiklikud ettekirjutused, et kortermajades ei ole soovitatav läbi viia hooldustegevusi ka korterites, on valmisolek kontroll edasi lükata. Sellegipoolest tuleb kontroll hiljem siiski teostada. 

Kui korteris on haigustunnustega üürnikud, ei ole soovitatav korterisse siseneda. Üürnik peab haldurit ise teavitama, kui korteris on haigustunnustega isikuid. Kui haiged on tervenenud, peab üürnik samamoodi ise teavitama, et olukord lubab andurite kontrolli läbi viia. Tuleohutuse koha pealt ei tehta järeleandmisi. 

Üürnike turvalisus on Üürileandjale, haldajale ja valdajale kõrge prioriteediga. Antud olukorras jõuame kõiki rahuldavale tulemusele ainult läbi koostöö ning viisaka ja konstruktiivse suhtluse.


Allpool täpsemalt seisukohad, millest lähtutakse suitsuandurite kontrolli teostamisel: 

1.         Päästeamet, Lasnamäe inspektor hr. Juri Marinets

Päästeametile ei ole tehtud ettekirjutust, et kortermajades ei tohiks läbi viia tulehäirevahendite plaanilist kontrolli. Soovitatakse kontroll läbi viia vastavalt graafikutele. Päästeameti seisukoht samale teemale on antud kevadise COVID-19 olukorra ajal. Sama seisukoht kehtib ka täna, kui ei ole välja kuulutatud eriolukord. Päästeameti seisukohaga saab tutvuda siin.

2.         Terviseameti epidemioloogia osakond, valvevastutav

Ei ole ettekirjutusi, et tuleohutuse, tulehäire jms tuleohutusega seotud teemasid ei tohiks kontrollida vajadusel ka korteris. Kontrollija peaks kasutama kaitseriietust, kaitsemaski, kummikindaid jms. Kui korteris viibib kontrolli hetkel inimesi, siis soovitatakse hoida kontrollijast vähemalt 2 meetrist vahet, võimalusel väljuda kontrolli ajaks korterist või viibida kontrollijast eraldi ruumis. Soovitatakse külastuse ajaks hoida ruumide aknad lahti. Kontroll ei tohiks võtta rohkem aega kui 15 minutit. Alla 15 minutised kontaktid ei loeta lähi kontaktiks. Kui ei ole tegemist lähi kontaktiga siis nakatumise tõenäosus on 0%. Kui elanikud kardavad nakatumist, soovitatakse elanikel kanda kaitsemaske ja viibida kontrollijast võimalikult kaugel.

3.         COVID infotelefon 1247

Ei ole ettekirjutusi, et tuleohutuse, tulehäire jms tuleohutusega seotud teemasid ei tohiks kontrollida vajadusel ka korteris. Kontrollija peaks kasutama kaitseriietust, kaitsemaski, kummikindaid jms. Kui korteris viibib kontrolli hetkel inimesi siis soovitatakse hoida kontrollijast vähemalt 2 meetrist vahet, võimalusel väljuda kontrolli ajaks korterist või viibida kontrollijast eraldi ruumis. Soovitatakse külastuse ajaks hoida ruumid aknad lahti. Kontroll ei tohiks võtta rohkem aega kui 15 minutit. Alla 15 minutised kontaktid ei loeta lähi kontaktiks. Kui elanikud kardavad nakatumist soovitatakse elanikel kanda kaitsemaske ja viibida kontrollijast võimalikult kaugel. NB! Kui korteris on haigustunnustega isikuid siis ei soovitata kontrollijal korterisse siseneda.

4.         Üürileping

Tuletame meelde, et vastavalt üürilepingu punktile 9.3 on (väljavõte Üürilepingust) – „Üürileandja kohustatud läbi viima sellised Eluruumi ja seal asuvate seadmete korrashoiuga seonduvad Elamu ja Eluruumi haldamise, hooldamise ja heakorraga seonduvad tegevused mis ei ole Üürniku kohustused“. Selliseks kohustuseks on muuhulgas suitsu- ja temperatuuriandurite iga-aastane kontroll ja puhastus (tulehäire, tuleohutusega seotud). Kohustus tuleneb Tuleohutuse seadusest.

Üürilepingu punkti 9.4 järgi (väljavõte Üürilepingust) – „Üürnik peab taluma Eluruumi suhtes tehtavaid töid ja muid mõjutusi, mis on vajalikud Eluruumi säilimiseks, puuduste kõrvaldamiseks, kahju ärahoidmiseks või kahju tagajärgede kõrvaldamiseks.“ 

Samuti Üürilepingu punkti 12.6 järgi „Lubama Eluruumi Üürileandja või Elamu haldaja esindajad avariide likvideerimiseks ja Elamu süsteemide kontrollimiseks, samuti muudel, seaduses sätestatud juhtudel.“ Üürilepingu punkti 21.1 järgi „Üürileandja on õigus Leping erakorraliselt üles öelda kui Üürnik: korduvalt (vähemalt kahel korral) või oluliselt või tahtlikult rikub punktides 12.1-12.6 tulenevaid kohustusi.“. Teile saadetud teates on viide just sellele punktile. Kui teete koostööd hoonete haldajaga ei ole mingit põhjust Üürilepingu erakorraliseks ülesütlemiseks.

5.         Elanike turvalisus

Elanike turvalisus on ohus, kui korterites olevad tulehäire seadmed ei ole töökorras.

6.        Eesti Vabariigi korraldustest lähtumine

 Hoonete valdaja, hoonete haldaja, Üürileandja lähtuvad Eesti Vabariigis täna kehtestatud nõuetest ja korraldusest ka. COVID-19 levikuga seonduvatest korraldusest. 24.11.2020 seisuga ei ole Eesti Vabariigi poolt ettekirjutust, et kortermajades ei tohiks teostada tulehäire süsteemide kontrolli ja hooldust ka korterites.

7.         Andurite iseseisev kontroll

Sotsiaalmeedia gruppides levinud info, et tulehäire andureid saab kontrollida korterisse sisenemata. Osaliselt on väide korrektne – hoone ATS paneel näitab korteri ja anduri täpsusega kui korteris on andurid vigased, vajavad puhastust, ei tööta või on muul moel korrast ära. Samas on vaja teostada andurite kontroll konkreetsete andurite asukohas, seda ei saa teostada korteritesse sisenemata. Iga-aastase kontrolli eesmärk on tagada süsteemi tõrgeteta töö ja seeläbi üürnike turvalisus ja mugavus (kui süsteem on korras ei ole valehäireid).


-----------------
Küsimuste korral pöörduge halduri poole:
Maria Rogen (maria.rogen@stell.ee; tel 661 8000)