Täiendava ohutuse tagamine vana-aasta õhtul

Täiendava ohutuse tagamiseks vana-aasta õhtul toimub taaskord Raadikul mehitatud valve, mille käigus teostatakse regulaarseid ringkäike kõikides hoonetes ja väliterritooriumil.  

Valve periood on 31.12.2021. a kell 18.30 kuni 01.01.2022. a kell 06.30.


Korraga on väljas üks turvatöötaja, kes patrullib elurajoonis ja reageerib valvesüsteemist tulevatele häiretele koos patrullteenistusega. Patrullringkäikude ajal reageeritakse korrarikkumistele ning võimalusel fikseeritakse korrarikkuja andmed või siis toa number, kus rikkumine toime pandi.

Ringkäikude ajal hoonetes kontrollitakse:

  • et, tornmajades olevad evakuatsiooniuksed oleks suletud asendis, ukse hoidemagnetid oleksid terved ja uste vahele ei ole pandud sulgemist takistavaid esemeid;

  • et, evakuatsiooniuste avatud oleku korral ei ole evakuatsiooni koridorides kõrvalisi isikuid;

  • vaadatakse üle katuse pääsud, et oleksid lukus, et katustel inimesi poleks. Visuaalselt kontrollitakse rõdud.

Välisterritooriumil jälgitakse, et suuremad inimgrupid (või üksik isikud) ei segaks oma käitumisega (alkoholi tarbimine, lärmamine, vara lõhkumine jne) teisi isikuid. Juhtumite korral palutakse tegevus lõpetada. Vajadusel kutsutakse välja politsei. 

Palume suhtuda turvatöötajatesse lugupidavalt, arvestada oma naabritega ning austada oma kodupiirkonna heakorrareegleid.